20Maggio2018

Co należy zrobić w okresie od ukończenia 18 lat do 19 urodzin (w Comune)

Osoba, która urodziła się we Włoszech z rodziców nie będących obywatelami tego kraju, może skorzystać z ułatwień w nabywaniu  obywatelstwa  włoskiego, jednak ma na to tylko rok.

Zgodnie z prawem włoskim,  osoba urodzona we Włoszech z  rodziców nie będących obywatelami  włoskimi  nie otrzymuje automatycznie obywatelstwa włoskiego, ale zachowuje obywatelstwo kraju pochodzenia swoich rodziców, aż do osiągnięcia pełnoletniości.

Przyjrzyjmy się szczegółowo procedurze prawnej, której musi podporządkować się osoba urodzona we Włoszech, będąca dzieckiem cudzoziemców i  pragnąca otrzymać  włoskie obywatelstwo.
 
Włoska ustawa nr  91/92 w sprawie obywatelstwa stanowi, że „cudzoziemiec, który  urodził się we Włoszech, i który zamieszkiwał legalnie i nieprzerwanie na teranie Włoch, aż do osiągnięcia pełnoletności, staje się obywatelem włoskim, jeśli zadeklaruje chęć  nabycia obywatelstwa włoskiego w ciągu roku od dnia, w którym stał się pełnoletni”  (art. 4 , pkt. 2 ustawy 91/92).

Oznacza to, że cudzoziemiec , który urodził się we Włoszech i  przez cały czas legalnie w tym kraju zamieszkiwał  może ubiegać się o  obywatelstwo włoskie  między 18 a 19 rokiem życia w urzędzie Stanu Cywilnego  (Stato Civile del Comune) w miejscu swojego stałego  zamieszkania.
Ponieważ w tym przypadku obywatelstwo zostaje nadane na podstawie korzyści wynikających z przepisów prawa, zatem można stać się obywatelem Włoch, składając prostą deklarację przez urzędnikiem stanu cywilnego przed ukończeniem 19-ego roku życia.

Urząd stanu cywilnego, po dokonaniu weryfikacji spełnienia określonych prawnie wymagań, przystąpi do zarejestrowania nowego obywatela po złożeniu przez niego przysięgi wierności Republice Włoskiej, która to jest  konieczna do uzyskania obywatelstwa przez zainteresowanego.


Dokumenty, który należy przedłożyć :
1.    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości  € 200 na konto bankowe nr  809020 Ministero dell’Interno (włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych)  (zobacz fac-simile);
2.    ważny paszport;
3.    całkowity odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (copia integrale dell'atto di nascita zobacz fac-simile);
4.     kartę pobytową (permesso di soggiorno); w przypadku przerw pobytowych na karcie pobytowej , wnioskodawca może złożyć inne dokumenty, które mogą potwierdzić jego nieprzerwalną obecność we Włoszech (np. świadectwa szkolne, zaświadczenia medyczne, itp.);
5.    zaświadcznie  o zameldowaniach we Włoszech  (certificato storico di residenza). W przypadku opóźnienia w rejestracji narodzin dziecka w Italii konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających jego obecność we Włoszech on momentu urodzin (np. zaświadczenia lekarskie).

Okres legalnego pobytu we Włoszech  należy wykazać od samego  momentu urodzenia we Włoszech, poprzez certificato storico di residenza (zaświadczenie o zameldowaniu), wydawane przez urząd miasta kartę pobytową (permesso di soggiorno).

Często zdarza się, że rodzice nie zarejestrowali od razu narodzin dziecka urodzonego we Włoszech  we włoskich księgach stanu cywlinego  lub z opóźnieniem zwrócili się o dopisanie potomka do ich karty pobytowej. Fakt ten wskazywać by mógł na niespełnienie wymogu nieprzerwanego legalnego pobytu od urodzenia do pełnoletniości, niezbędnego do przyjęcia wniosku o  obywatelstwo.


Z tego powodu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w celu ułatwienia procedury rozpatrywania wniosków o nadawanie obywatelstwa,  poprzez rozporządzenie  K64.2/13 z dnia 7 listopada 2007 r.,  wezwało urzędników stanu cywilnego do zachowania elastyczności w ocenie spełnienia wymogu nieprzerwanego pobytu. Zgodnie z tym rozporządzeniem  w przypadku opóźnienia  w rejestracji we włoskich księgach stanu cywilnego narodzin dziecka  urodzonego na terenie Italii lub na kartach pobytowych rodziców można przyjąć za dowód nieprzerwalnego pobytu również zaświadczenia lekarskie ( np. świadectwa szczepień, usług medycznych), świadectwa szkolne i tym podobne dokumenty.

Niestety wiele włoskich miast odrzuca wnioski o obywatelstwo, złożone przez osoby posiadające „dziury” w zaświadczeniach o stałym zameldowaniu, mimo istnienia rozporządzenie  K64.2/13 z dnia 7 listopada 2007 r.

W związku z tym najczęstsze orzeczenia sędziów w tej sprawie uznają postanowienia urzędników stanu cywilnego za niezgodne z prawem.
Ponadto, aby ułatwić drogę  do otrzymywania obywatelstwa, 6 listopada 1996 roku, Rada Państwa wydała oświadczenie nr  940/1996, według którego  brak lub opóźnienie rejestracji miejsca zamieszkania w imieniu dziecka nie uniemożliwia nabycia przez nie po osiągnięciu pełnoletniości włoskiego obywatelstwa , jeśli zostały spełnione  trzy następujące warunki:
a)    narodziny dziecka nastąpiły we Włoszech i zostały natychmiast zgłoszone w Urzędzie Stanu Cywilnego (akt urodzenia);
b)    rodzice dziecka mieli zalegalizowany pobyt we Włoszech poprzez kartę pobytową i zameldowanie w Urzędzie Miasta;
c)    legalny pobyt we Włoszech rodziców trwał przez cały określony czas, tj. do momentu uzyskania przez dziecko odrębnej (samodzielnej) karty pobytowej.