20Maggio2018

Co należy zrobić po ukończeniu 19 roku życia (w Prefekturze)

Po ukończeniu 19 roku życia cudzoziemiec urodzony we Włoszech, który nie złożył ww. deklaracji o chęci otrzymania włoskiego obywatelstwa nie może ubiegać się o nie, korzystając z omawianych wyżej ułatwień, przewidzianych przez prawo, lecz starać się o nie na drodze innej procedury.  Po skończeniu 19 lat może ubiegać się o obywatelstwo po trzech latach legalnego pobytu na podstawie art. 9, pkt 1a) ustawy 91/92.
Wniosek należy złożyć w prefekturze w miejscu zamieszkania wypełniając formularz B i dołączając wymagane dokumenty zarówno w oryginale jak i ich i kserokopię. Pozostaje nadal warunek urodzenia się we Włoszech oraz konieczność wykazania dochodów w wysokości  co najmniej ok. 8500 euro rocznie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku.
Należy pamiętać, że dochód brany pod uwagę odnosi się do całego gospodarstwa domowego. Zatem w przypadku osób, które jeszcze się uczą wystarczy wykazać dochody rodziców.
Dokumenty, które należy przedłożyć:
1.    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości  € 200 na konto bankowe nr  809020 Ministero dell’Interno (włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych)  (zobacz fac-simile);
2.    ważny paszport;
3.    całkowity odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (copia integrale dell'atto di nascita zobacz fac-simile);
4.    kartę pobytową (permesso di soggiorno); w przypadku przerw pobytowych na karcie pobytowej , wnioskodawca może złożyć inne dokumenty, które mogą potwierdzić jego nieprzerwalną obecność we Włoszech (np. świadectwa szkolne, zaświadczenia medyczne, itp.);
5.    zaświadcznie  o zameldowaniach we Włoszech  (certificato storico di residenza). W przypadku opóźnienia w rejestracji narodzin dziecka w Italii konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających jego obecność we Włoszech on momentu urodzin (np. zaświadczenia lekarskie).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeśli będzie to konieczne. Zawiadomienie o konieczności przedłożenia dodatkowych dokumentów zostaje przesłane listem poleconym na adres, który zainteresowany podał w swoim wniosku o obywatelstwo.
Dlatego, jeśli w czasie kiedy staramy się o włoskie obywatelstwo zdarza nam się zmienić adres zamieszkania ważne jest, aby podać w prefekturze nowy adres dla korespondencji.

Termin administracyjny  rozpatrywania wniosku o  obywatelstwo wynosi 730 dni. W przypadku, kiedy zostaje on  rozpatrzony pozytywnie, prefektura powiadamia o tym fakcie zainteresowanego w ciągu 90 dni od momentu otrzymania dekretu. Następnie osoba starająca się o włoskie obywatelstwo, zgodnie  z art. 10 ustawy o obywatelstwo  (Ust. 91/1992) musi w ciągu 6 miesięcy od otrzymania ww. powiadomienia złożyć przysięgę wierności Republice. W tym celu, musi zgłosić się do Urzędu Miasta w miejscu stałego zamieszkania z dekretem, otrzymanym z prefektury.
Jeśli w ciągu wyznaczonych 6 miesięcy ww. przysięga nie zostanie złożona niestety całą procedurę starania się o obywatelstwo trzeba rozpoczynać od początku.
UWAGA!  Należy pamiętać, że nie wszystkie państwa dopuszczają posiadanie podwójnego obywatelstwa, dlatego warto upewnić się w konsulacie swojego kraju, czy ewentualne nabycie przez nas włoskiego obywatelstwa nie będzie wiązało się z utratą pierwotnego.
Niniejszy artykuł opracowano w oparciu o ustawę nr 91 z dnia 5 lutego 1992 r.